• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 731 968 394
  + (420) 728 400 403

 • hejlova@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

Prozkoumejte enviro a klimatické perspektivy!

Identifikace výzvy: TAČR - Prostředí pro život, podprogram 3

Výzva v rámci podprogramu 3 bude zaměřena zejména ke střednědobé podpoře tzv. orientovaného výzkumu na pomezí mezi výzkumem základním a aplikovaným, který vyžaduje stabilní prostředí výzkumných týmů, vesměs mezinárodních. Realizace projektů se předpokládá až na dobu 6-6,5 let. Předpokládá se, že projekty budou založeny na konsorciu několika špičkových pracovišť z oborů relevantních pro vybrané výzkumné téma. MŽP ČR pro tuto soutěž navrhlo 7 výzkumných témat (viz níže), které naleznete také na tomto odkazu). Vedle samotného orientovaného výzkumu by měla být menší část kapacity jednotlivých center/konsorcií k dispozici přímo MŽP pro zadávání aktuálních dílčích úkolů - konkrétních aplikací navázaných na prováděný orientovaný výzkum.
Zahájení příjmu žádostí: čekáme na otevření výzvy
Ukončení příjmu žádostí: čekáme na otevření výzvy
Minimální výše výdajů: není stanoveno
Maximální výše výdajů: není stanoveno
Žadatelé: podnik, výzkumná organizace, další právnické osoby.
Výše podpory: až 90% celkových způsobilých výdajů projektu (uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností).
Podporované aktivity (výzkumná témata):
 • Téma č. 1 - Sucho a změna klimatu v širších souvislostech: monitoring, modelování, predikce, adaptace. Vlivy na kvalitu života lidí (v jednotlivých oblastech hospodářského a společenského života ČR včetně výzkumu synergií a antagonismu jednotlivých opatření a také včetně hodnocení vlivu a prognózy souvisejících přírodních nebezpečí a antropogenních rizik a možnosti jejich prevence ve vazbě na dynamiku klimatu) i na ekosystémy – volná krajina i sídla. Přirozený hydrologický cyklus.
 • Téma č. 2 - Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu: retence vody (vč. extrémních epizod), zajištění zdrojů, výzkum podzemních vod, využití důlních vod, výzkum potřebnosti a vlivu rybníků i přehradních nádrží, plánování a jiné naplňování Rámcové směrnice o vodách atd.
 • Téma č. 3 - Ovzduší a nízkouhlíková ekonomika: kvalita ovzduší a její ochrana, emise škodlivých látek a skleníkových plynů (mitigace), vlivy na zdraví, nízkouhlíková ekonomika, bezemisní doprava,fytoenergetika. Hluk a světelné znečištění, ochrana ozonosféry.
 • Téma č. 4 - Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost: analýzy i predikce, strategické plánování, plnění POH, kontext EU. Prevence a minimalizace tvorby odpadů i jejich negativního vlivu na ŽP a zdraví. Zavádění principů oběhového hospodářství do výroby, spotřeby a druhotných surovin; rozvoj resilience a environmentální bezpečnosti (zejména technologické aspekty).
 • Téma č. 5 - Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity: sledování a vyhodnocování stavu krajiny, stanovišť a druhů, zachování i obnova struktury a funkcí ekosystémů (specificky odolnost lesních ekosystémů), komplexní plánování krajiny, biologické invaze, fytopatologie, obecná i zvláštní ochrana tuzemská i EU apod. Výzkum a ochrana půdy jako složky životního prostředí, tedy zejména jejích mimoprodukčních funkcí.
 • Téma č. 6 - Horninové prostředí a suroviny: výzkum stavby a vývoje zemské kůry, interakce geosféra-biosféra, biodiverzita a globální změny v minulosti, průzkum ložisek a geotermálních zdrojů v ČR a možností jejich využití a ochrany, geologická rizika.
 • Téma č. 7 - Socioekonomické aspekty životního prostředí: filosofie, ekonomie, sociologie, psychologie, pedagogiky, právo aj. Výzkum environmentálních preferencí, postojů, chování a způsobů jejich formování včetně EVVO. Sledování a hodnocení technologických a environmentálních trendů. Integrace společenskovědních poznatků do strategického vládnutí a politických procesů. Výzkum environmentální regulace a jejích dopadů, metod oceňování netržních statků, ekosystémových služeb a externích nákladů.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
hejlova@faircare.cz