Dotace na odvodnění čistírenských kalů.

Identifikace výzvy: Materiálové využití odpadů, OPŽP, č. 126


Zahájení příjmu žádostí: 2. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 3. února 2020
Minimální výše výdajů: 0.5 mil Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena (max. 50mil EUR)
Žadatelé: Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající, Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy Obchodní společnosti a družstva
Výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů,
  • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu).
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury:
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
  • výroba paliv z ostatních odpadů.
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování):
  • nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.

Ministerstvo životního prostředí se v rámci podpory zaměřené na odpadové hospodářství snaží pokrýt celé spektrum odpadů. Svoji šanci tak mají i ti, kteří řeší zpracování čistírenských kalů.

V současnosti je v této oblasti možné požádat o dotaci ze dvou otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí.

V rámci výzvy č. 114 je možné v aktivitě „výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“ požádat na výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů. Do takovéhoto zařízení pak nesmí vstupovat jiný odpad. Jako nové zařízení lze podpořit technologie na hygienizaci kalů z ČOV.

V rámci výzvy č. 126 je možné v aktivitě „výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů“ požádat na výstavbu či modernizaci (tu pouze s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05.

V tomto případě, pokud se nejedná o vlastní odpad, musí být se žádostí o dotaci doloženo také potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadův rozsahu minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení. V obou výzvách mohou své žádosti o dotace podat také podnikatelské subjekty, a to všechny formy obchodních společností/korporací. A získat mohou až 85% dotace na způsobilé výdaje.

Čas na podání žádosti se však krátí! V případě výzvy č. 114 končí již na začátku prosince tohoto roku. Proto se svými žádostmi neváhejte. Pokud Vás některá z výše uvedených výzev zaujala, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o tuto dotaci. Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz