Dotace na zpracování kalů.

Identifikace výzvy: Materiálové využití odpadů, OPŽP, č. 114


Zahájení příjmu žádostí: 3. září 2018
Ukončení příjmu žádostí: 1. června 2020
Minimální výše výdajů: 0.5 mil Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena
Žadatelé: Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající, Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy Obchodní společnosti a družstva
Výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu
Podporované aktivity:
  • výstavba/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů – vyjma skupiny odpadů až na kategorie č. 17 Stavební a demoliční odpady a č. 16 Odpady jinak neurčené,
  • dovybavení stávajících kompostáren či jiných zařízení: překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi stávající zařízení již nedisponuje, dále pak např. zpevněná plocha a jímka,
  • výstavba nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů (do zařízení nevstupuje jiný odpad), vč. veškeré techniky nezbytné k provozu zařízení.

Ministerstvo životního prostředí se v rámci podpory zaměřené na odpadové hospodářství snaží pokrýt celé spektrum odpadů. Svoji šanci tak mají i ti, kteří řeší zpracování čistírenských kalů.

V současnosti je v této oblasti možné požádat o dotaci ze dvou otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí.

V rámci výzvy č. 114 je možné v aktivitě „výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“ požádat na výstavbu nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů. Do takovéhoto zařízení pak nesmí vstupovat jiný odpad. Jako nové zařízení lze podpořit technologie na hygienizaci kalů z ČOV.

V rámci výzvy č. 126 je možné v aktivitě „výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů“ požádat na výstavbu či modernizaci (tu pouze s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05.

V tomto případě, pokud se nejedná o vlastní odpad, musí být se žádostí o dotaci doloženo také potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadův rozsahu minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení. V obou výzvách mohou své žádosti o dotace podat také podnikatelské subjekty, a to všechny formy obchodních společností/korporací. A získat mohou až 85% dotace na způsobilé výdaje.

Ministerstvo životního prostředí prodlužilo termín pro příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační výzvy číslo 114, ve které je stále k dispozici přes 200 mil. Kč.

Se svými žádostmi neváhejte, o tyto finanční prostředky je velký zájem. Pokud Vás některá z výše uvedených výzev zaujala, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o tuto dotaci. Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz