• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 731 968 394
  + (420) 728 400 403

 • jurickova@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

Vyrábějte energii z obnovitelných zdrojů!

Výzva byla prodloužena do 31. srpna. Podejte si žádost o dotaci!

Identifikace výzvy: OPPIK, Obnovitelné zdroje energie, výzva V

Vyrábějte vlastní energii z obnovitelných zdrojů! Stačí podat projekt do konce července 2020. Máte mnoho možností:
 • postavte si větrnou elektrárnu;
 • instaluje tepelné čerpadlo či solární systém;
 • vyveďte teplo z bioplynových stanic či z biomasy;
 • pořiďte si vlastní vodní elektrárnu.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost připravil výzvu na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů. Chce podporovat vysoce účinná zařízení bez negativních vlivů na stávající energetickou soustavu. O podporu mohou žádat malé a střední podniky, kteří se hodlají soustředit, nebo se již soustředí na oblast výroby energie z OZE; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Každá podporovaná aktivita má svou limitní alokaci a projekty se budou zařazovat do pořadníku pro přidělení dotace podle data a času prvního podání žádosti o podporu. Příjem žádostí probíhá od 2. 9. 2019 do 31. července 2020. Chcete poradit? Nevíte, zda máte na dotaci šanci dosáhnout? Potřebujete pomoci s projektem? Rádi Vám pomůžeme!
Zahájení příjmu žádostí: 2. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. srpna 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše výdajů: až do alokace dané aktivity
Žadatelé: malé a střední podniky.
Výše podpory:
 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
  • pro malý podnik je podpora poskytována až do výše 50% způsobilých výdajů
  • pro střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45% způsobilých výdajů
 • V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:
  • pro malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80% způsobilých výdajů
  • pro střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70% způsobilých výdajů

 • V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity
Podporované aktivity:
 • aktivita a) - výstavba větrných elektráren,
 • aktivita b) - instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
 • aktivita c) - instalace solárních termických systémů,
 • aktivita d) - vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • aktivita e) - výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • aktivita f) - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • aktivita g) - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).
Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:
Ing. Markéta Švábová
 728 400 403
 svabova@faircare.cz
Poznámky k výzvě:

- V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 12 žádosti o podporu.

- Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení podle kritérií pro hodnocení, nebude podpořen. Projekty hodnocené v rámci této výzvy budou podpořeny v pořadí podle dosažených bodů.

- Vyrobená energie bude určena pro distribucia/nebo vlastní spotřebu. V případě výroby energie pro distribuci bude muset žadatel nejpozději vdobě podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie a/nebo licenci na výrobu a rozvod tepelné energie.

- Všechny jednotlivé projektové záměry VTE jsoupředkládány místně příslušnému orgánu ochrany přírody k vyjádření v rámci nezbytných správních řízení. Bude doloženo stavebním povolením.

- V případě podpory biomasy budou podporována zařízení využívající jako palivo pelety nebo dřevní štěpku a využívající lokální udržitelnou biomasu.

- Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW.

- Pokud roční využití instalovaného výkonu ze zdroje tepla spalujícího biomasu bude ve výši 963 hodina méně, tak projekt nebude navržen k podpoře.