• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 728 534 795

  • dotace@faircare.cz

Dotace - Aktuální dotační možnosti

Žádejte s námi o dotaci na obecní vodohospodářské projekty!

Dotace pro obecní vodohospodářské projekty.

Od 1. 11. 2019 je možné podávat žádosti do dotační výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí na vodovody a kanalizace, která je součástí strategie v rámci boje se suchem po celém území ČR!

Na tuto dotační výzvu bylo v roce 2019 uvolněno celkem 2,5 mld. korun a předpokládá se uspokojení potřeb min cca 130 obcí. Dotační výzva je kategorizována jako jednokolová soutěžní, ve které nebude rozhodovat datum podání žádosti, ale kvalita předkládaného projektu. Dotační výzva bude otevřena až do 31. 1. 2020 včetně.

V rámci dotace můžete získat prostředky např. na: výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a

intenzifikaci ČOV, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč. přípojek k rodinným domům či bytovým jednotkám, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody nebo posílení akumulace pitné vody. Míra finanční podpory je stanovena ve výši až 63,75 %, maximálně však 50 mil. Kč na jeden projekt. Ačkoliv je financování dotační výzvy z národních zdrojů ČR, řídí se pravidly Operačního programu Životní prostředí (tedy pravidly strukturálních fondů).

Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace, NŽP
Zahájení příjmu žádostí: 1. listopadu 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. ledna 2020
Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena
Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč
Výše podpory: až 63,75 % z celkových způsobilých výdajů, pro samostatně podané projekty zaměřené na zlepšení dodávek pitné vody je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt. Žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Podporované aktivity:
  • Kanalizace: výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích / Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,
  • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány): výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
  • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz