Zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

Identifikace výzvy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, OPŽP, č. 126


Zahájení příjmu žádostí: 2. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 3. února 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena (max. do výše alokace výzvy)
Žadatelé: zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy. Dále pak podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, veřejné výzkumné instituce, školská zařízení, nestátní neziskové organizace a další.
Výše podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Výzva je zaměřena na podporu sběrných dvorů, třídících a dotřiďovacích linek, technologií pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů, systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu, třídící a dotřiďovací linky, technologie pro odvodnění a tepelnou úpravu čistírenských kalů a systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu..
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů,
  • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu),
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury:
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
  • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování):
  • nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz