• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795

 • dotace@faircare.cz

Regenerace brownfieldů v obci pro další využití

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen k 11.6.2020.

Identifikace výzvy: Podpora regenerace brownfieldů, MMR

Cílem výzvy je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Výzva je určena pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Zahájení příjmu žádostí: 18. prosinec 2019
Ukončení příjmu žádostí: 11. června 2020
Minimální výše dotace: 300 tis Kč
Maximální výše dotace: 30 mil Kč
Žadatelé: Obce a kraje
Výše podpory: Max. 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
 • Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
 • Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
 • Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
 • Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
 • Regenerace území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.
  • Revitalizace a výstavba - obnova brownfieldu, využití je plánováno pro výstavbu nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.
  • Revitalizace a rekonstrukce - obnova brownfieldu, využití je plánováno pro rekonstrukci původních objektů k následnému obecnímu využití. Součástí může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů.
  • Revitalizace - obnova brownfieldu, využití je plánováno především pro revitalizaci zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.
Poznámky k výzvě:

Kritéria pro hodnocení projektů:

- celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu,
- technický stav, stáří objektu (lokality) a jeho vliv na rozvoj obce,
- počet obyvatel obce,
- rozloha regenerované plochy brownfieldu,
- podíl výkupu nemovitosti na celkových nákladech akce,
- zaměření a kvalita Projektu následného využití revitalizovaného území a jeho soulad s naplněním cíle podprogramu,
- skutečnost, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů dle SRR ČR.
Uznatelné náklady:

- úpravy pozemků a zeleně,
- odstranění nevyužitých staveb a jejich částí,
- inženýrské sítě a účelové komunikace,
- chodníky v rámci pozemků brownfieldu,
- městský mobiliář, oplocení,
- inženýrská činnost ve výstavbě,
- rekonstrukce a modernizace staveb,
- novostavby,
- výkup nemovitosti.
Předmětem podpory je objekt/objekty odpovídající svým stavem charakteru brownfields, který se nachází v zastavěném území obce dle platného územního plánu.

Brownfieldem je pro účely tohoto podprogramu objekt/objekty splňující následující podmínky:


 • je zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný, nelze ho využívat k jeho původnímu ani jinému účelu a nelze ho vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace,
 • je po stavební/technické stránce nefunkční a nesplňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb uvedených v §8 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • kde není možné vyřešit situaci jiným způsobem, než investicí z obecních prostředků, tzn. o objekt/areál nemá zájem soukromá sféra, která by obnovila jeho funkčnost.
Národní databázi brownfieldů provozuje agentura CzechInvest na této adrese: databáze brownfieldů. Zde také můžete bezplatně zaregistrovat svůj obecní brownfield, aby byl způsobilý k financování v rámci této dotační výzvy. S registrací brownfieldu v rámci podání žádosti o dotaci Vám samozřejmě také rádi pomůžeme.
Máte zájem využít tento program? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:
Sabina Hejlová
@: hejlova@faircare.cz
T: 731 968 394