Podpora obcí v národních parcích.

Výzva byla prodloužena do 29.1.2021.

Identifikace výzvy: Podpora obcí v NP, NPŽP, č. 8/2019

Výzva je zaměřena na podporu obcí v území národních parků prostřednictvím finanční podpory na budování infrastruktury a vybavenosti, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, informačních center orientovaných na národní parky, programů vzdělávání a osvěty v oblastech Životního prostředí.
Zahájení příjmu žádostí: 18. listopadu 2019
Ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2021
Minimální výše výdajů: 50 tis. Kč
Maximální výše výdajů: 5 mil. Kč
Žadatelé:
 • Aktivita A-D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
 • Aktivita E: správy národních parků a nestátní neziskové organizace,
 • Aktivita F: všechny výše uvedené subjekty za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP.
Výše podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. V případě podporované aktivity F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný ze všech prioritních os Operačního programu Životní prostředí 5 % z celkových způsobilých výdajů.

 • Aktivita A - Infrastruktura a vybavenost obcí:
  • min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč,
 • Aktivita B - Snížení světelného znečištění:
  • min. 50 tis. Kč, max. 2 mil. Kč,
 • Aktivita C - Zpracování rozvojových dokumentů a studií:
  • min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč,
 • Aktivita D - Podpora informačních center orientovaných na národní parky:
  • min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč,
 • Aktivita E - Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí:
  • min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč,
 • Aktivita F - Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP:
  • dle výše poskytnuté podpory z OPŽP.
Podporované aktivity:
 • Aktivita A - infrastruktura a vybavenosti obcí:
  • úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře,
  • sanace skalních masivů.
 • Aktivita B - Snížení světelného znečištění:
  • nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek, či nově instalovaný nosný prvek, pořízení a optimalizace řídicího systému veřejného osvětlení při rekonstrukci či úpravě veřejného osvětlení.
 • Aktivita C - Zpracování rozvojových dokumentů a studií:
  • strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území, studie návštěvnosti),
  • dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo vyplývajících ze stavebního zákona,
  • zpracování rozvojových dokumentů a studií řešících celé území národního parku (pouze v případě, že je žadatelem správa příslušného národního parku).
 • Aktivita D - Podpora informačních center orientovaných na národní parky:
  • modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra,
  • vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku.
 • Aktivita E - Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí:
  • realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
 • Aktivita F - Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP:
  • kofinancování projektů podpořených v rámci všech prioritních os OPŽP.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz