Vybudování a úpravy přírodních zahrad pro děti.

Výzva byla z důvodů vyčerpání alokace uzavřena.

Identifikace výzvy: NPŽP, Přírodní zahrady, výzva č. 7/2019

Výzva je zaměřena na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.
Zahájení příjmu žádostí: 3. února 2020
Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2020 (Uzavřena)
Minimální výše dotace: 100 tis. Kč
Maximální výše dotace: až 500 tis. Kč
Žadatelé: především obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, lední kluby, dětské skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO, NNO působící v oblasti EVVO.
Výše dotace: až 85% celkových způsobilých výdajů projektu.
Podporované aktivity:
  • Aktivita a) - Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  • Aktivita b) - Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
  • Aktivita c) - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Území realizace: Projekty je možné realizovat na celém území ČR.
Poznámky k výzvě:

Doporučené metodiky:

Projekty v rámci podporované aktivity bodu a) a c) této výzvy ideově čerpají, popř. prakticky vycházejí z následujících knih, metodik a návodů:

- publikace „Tajemství školy za školou“;
- publikace „Zahrada, která učí“;
- metodika „Školní zahrada jako přírodní učebna“;
- metodický web „Učíme se venku“;
- publikace „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“;
- metodika „Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání“;
- metodika „Živá zahrada“.
Uznatelné náklady (výčet zde):

- zahradní náčiní a nářadí,
- rostliny,
- plošné a terénní úpravy,
- voda, kameny a písek,
- projektová příprava,
- Pomůcky pro výuku v zahradě,
- literatura k výuce v zahradě,
- exkurze a semináře k výuce v zahradě,
- lektor KP,
- lab. průzkum vody,
- mobiliář a technické vybavení,
- relaxační prvky.
Kritéria přijatelnosti:

Podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovního zázemí. Aby mohl být projekt podpořen, musí být naplněny parametry uvedené níže:

  • Z projektu musí být jasně patrné, co je jeho cílem a jak pořízení konkrétních prvků přispěje k rozvoji EVVO a k rozvoji „učení venku“ v daném vzdělávacím subjektu. Nebudou tak podpořeny projekty na pořízení sady prvků bez jasné představy o smyslu jejich využití.
  • Z projektu musí vyplývat jednoznačná vazba na vzdělávací dokumenty (popř. vize či poslání) daného subjektu. Projekt buď přímo navazuje na již zakotvené „učení venku“ ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod., popř. navrhuje aktualizaci těchto dokumentů či navrhuje dokumenty specificky vytvořené k výuce venku (např. celoroční plán využití zahrady).
  • Z projektu musí vyplývat nárůst časové dotace ve využívání zahrady či venkovního zázemí ve výuce (neplatí pro aktivitu b), kde se maximální využívání venkovního prostředí z principu předpokládá).
  • Součástí projektu musí být výsadba minimálně jednoho stanovištně vhodného stromu, včetně zajištění následné péče (neplatí pro aktivitu b).
  • Předkladatel projektu musí mít jasnou představu o dlouhodobé údržbě přírodní zahrady či venkovního zázemí a jednotlivých pořízených prvků, mj. aby se tím zajistila udržitelnost investice. Z projektu musí vyplývat připravenost žadatele spravovat využívané venkovní pozemky dle principů přírodních zahrad zejména s ohledem na podporu biodiverzity a zádrže vody (vodní biotopy, úsporný vodní management).
Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:
Sabina Hejlová
 234 697 121
 hejlova@faircare.cz
Co je přírodní zahrada?

Přírodní zahrada je lidmi užívaná a upravená plocha sloužící především jako dekorace. Svým vzhledem se pokouší přiblížit přírodnímu a přirozenému vzhledu přírodního stanoviště před zásahem člověka. Tvoří ji jeden, nebo více zahradních úprav, jejichž výsadby a terénní úpravy odpovídají biotopům, které jsou v přírodě přirozené. V místních podmínkách může napodobovat původní biotop, nebo uměle vytváří nové nepůvodní, ale jinde se přirozeně vyskytující společenstvo. Významným rozdílem skutečných přírodních zahrad oproti jiným zahradním úpravám je nízká pracnost údržby.

Cílem úmyslné tvorby takové zahrady, nebo parku s podobnými úpravami je zpravidla vytvořit prostředí které odpovídá filosofii majitele. Vedlejším účinkem je možné zlepšení stavu přírody v místě.

Přírodní zahrada může také sloužit k výukovým účelům - enviromentální výuce dětí a žáků, tak jak je tomu v případě této dotační podpory.

Napodobováním přirozeného přírodního prostředí (biotopu) může poskytovat možnost zachování společenstev původních rostlinných druhů, vývinu a rozmnožování volně žijících živočichů. Některé přírodní zahrady plní účel nejen dekorační, ale i rekreační.


zdroj: Wiki