"Dešťovka" pro obce.

Identifikace výzvy: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní , OPŽP, č. 119


Zahájení příjmu žádostí: 4. února 2019
Ukončení příjmu žádostí: 13. ledna 2020
Minimální výše výdajů: 200 tis Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena
Žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby - podnikající, Fyzické osoby - nepodnikající
Výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, s výjimkou budovánípropustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu:
  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:
  • výstavba suchých nádrží (poldrů), •
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz