• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 728 534 795

  • dotace@faircare.cz

Dotace - Aktuální dotační možnosti

Žádejte s námi o dotaci na pořízení elektromobilů do Vaší obce!

Pořízení vozidel na alternativní pohony.

Identifikace výzvy: NPŽP, Alternativní pohony – Výzva 11/2019

Výzva je zaměřena na podporu zavádění elektromobility a vozidel na alternativní pohony do měst a obcí v ČR. Spolu vozidly na alternativní pohon je možné podpořit i zřízení dobíjecí stanice. Připraveno je celkem 100 milionů korun.
Vyhlášení výzvy: 20. prosince 2019
Zahájení příjmu žádostí: 17. února 2020
Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2020
Minimální výše dotace: 50 tis. Kč
Maximální výše dotace: až 1 mil. Kč
Žadatelé: Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy, Svazky obcí, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy Příspěvkové organizace obcí a krajů, Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji. .
Režim podpory: podpora je poskytována mimo VP a v případě naplnění znaků VP v režimu de minimis, či blokové vyjímky.
Místo realizace/dopadu: Celá ČR, bez omezení s tím, že vozidla musí být registrována v ČR.
Podporované aktivity:
Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
  • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
  • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
  • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
  • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem (BEV či EREV)
  • spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.
Míra podpory: na jednotlivá vozidla a dobíjecí stanice je stanovena fixní částkou dle tabulky níže, maximálně však do výše 40 % celkových způsobilých výdajů.

Typ vozidla/dobíjecích stanic CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní) 50 tis. Kč 250 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně) 100 tis. Kč 500 tis. Kč 200 tis. Kč -
L7E (malá užitková) - 200 tis. Kč - -
L6E - 100 tis. Kč - -
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) - 30 tis. Kč - -
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) - 50 tis. Kč - -
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 150 tis. Kč 1 mil. Kč - -
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 250 tis. Kč 1 mil. Kč - -
Dobíjecí stanice - 20 tis. Kč - -
Poznámky k výzvě:

Kategorie silničních vozidel:

- L (motocykly, čtyřkolky)
- M1 (osobní)
- M2 a M3 do 7,5t (minibus)
- N1 a N2 do 12t (nákladní)
Pojmy:

- BEV – bateriové elektrické vozidlo
- EREV - Extended Range Electric Vehicle, elektromobil s rozšířeným dojezdem.
Omezení:
Dotace na vozidla a chytré dobíjecí stanice je max. 40 % celkových způsobilých výdajů, max. do výše fixní částky dle typu vozidla (výše).
- Podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova a kadmia.
- U každého elektromobilu či plug-in hybridu lze podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí stanici.
- Podpořená vozidla ve třídě M2, M3 není možné využívat k zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.
- Vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně využívat nejméně po dobu 3 let od dokončení projektu.
- Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
- V rámci této výzvy může žadatel uplatnit výdaje na pořízení maximálně jedné dobíjecí stanice ke každému pořízenému elektromobilu či plug-in hybridu.
- Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.
Technická specifikace dobíjecích stanic:

- připojení na 3f rozvod 400V/50Hz s možností připojení 1f (230V/50Hz);
- zásuvka nebo zástrčka dle normy ČSN EN 62196-2 upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud;
- umožnění nastavení výkonu nabíjecí stanice pevně nebo v reálném čase v závislosti na volném příkonu;
- stanice má možnost změny výkonu založené externím nebo interním řídicím systémem např. HDO, FVE, load management apod.;
- minimální nabíjecí výkon této stanice je větší než 3,7kW;
- nabíjecí stanice umožňuje vzdálenou uživatelskou správu;
- nabíjecí stanice zaznamená energii dodanou do vozidla, začátek a konec nabíjecího cyklu nebo jeho ukončení;
- nabíjecí stanici splňuje požadavky pro připojení do elektrické sítě dle ČSN a souvisejících norem.
Operativní leasing:

- podpora na úhradu nákladů operativního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti a má neinvestiční charakter;
- v případě operativního leasingu se výše podpory vypočítá jako 40 % z ceny nového vozidla nebo dobíjecí stanice, max. však do výše fixní částky dle typu vozidla;
- dotaci na úhradu nákladů operativního leasingu nelze získat v případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory;
- dotace je uvolňována do výše uvedené ve smlouvě, a to maximálně po dobu tří let ode dne, kdy smlouva nabyla právní moci;
- uvolňování dotace probíhá formou ex-post plateb;

V prosinci byla vyhlášena v pořadí již 11. výzva, která je určena pro obce, města a městské části hl. m. Prahy, kterým není lhostejný stav životního prostředí a občanů v jejich sídle a rády by přispěly ke snížení množství vypouštěných emisí. Nahrazení vozidel na tradiční pohony za vozidla na pohony alternativní může být jedním z kroků komplexního řešení, jak tohoto cíle dosáhnout.

Nejvíce jsou podporována vozidla typu „elektromobil“ a „plug-in hybrid s elektromotorem“ z důvodu nejnižších či žádných emisí, a tudíž s nejvyšším přínosem pro ochranu životního prostředí v obcích. V menší míře budou podporována vozidla s plně hybridním pohonem s elektromotorem a vozidla na CNGs alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn.

V rámci výzvy je možné podporovat jak nákup samotného vozidla a dobíjecí stanice, tak i úhradu operativního leasingu (nesmí být však splněny znaky tzv. veřejné podpory - s tím Vám poradíme, nebojte).

Elektromobilita je dlouhodobě podporována Vládou ČR nejen ze strany Ministerstva Životního prostředí v rámci Státního fondu Životního prostředí, ale i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého je podporována elektromobilita pro podnikatelské subjekty. Politiku čisté mobility v ČR potvrdil v rámci konference „Elektromobilita 2019“ také ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček:

"Připravujeme se na nástup elektromobility. Dáváme dohromady finanční zdroje na 25 tis dobíjecích stanic, podpoříme akumulaci energie ve spojení s autodobíječkami a chystáme se financovat účelovou podporu výzkumu v této oblasti. Propojujeme rovněž se vzdělávacími programy technického charakteru".
- doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, fórum Elektromobilita 2019


Zaujala Vás tato výzva a rádi byste svou iniciativou podpořili zlepšení životního prostředí ve vaší obci? Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:

Bc. Nela Fassmannová
T: 728 534 795
@: fassmannova@faircare.cz